En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) (d’ara endavant Autopodium) informa els usuaris que:

Autopodium ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries. Els dades de caràcter personal que recull són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen en el fitxer corresponent, denominat “Autopodium”, degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb Autopodium per a campanyes publicitàries.

Les Dades de caràcter personal tractades en el fitxer “Autopodium” únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la / les finalitat / s anteriorment exposada / es.En aquells casos en què Autopodium figuri com a encarregat del tractament assumeix les obligacions establertes a la LOPD a l’efecte i manifesta que únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del tractament i que no les aplicarà o utilitzarà amb finalitats diferents als que figurin en el contracte celebrat a l’efecte.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancelació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo per correu electrònic a comunicacion@autopodium.es.